ONNENTASSUT RY

VUOSIKERTOMUS 2020

Yleistä

Onnentassut ry on perustettu huhtikuussa 2018 (rekisterinumero 221.533). Vuosi 2020 oli yhdistyksen
kolmas toimintavuosi. Yhdistyksen perustarkoitus on auttaa kodittomia eläimiä ja tukea eläinsuojelutyöhön
liittyviä sidosryhmiä.

Pääasialliset avustuskohteemme ovat Romaniassa, jossa toimimme yhteistyössä paikallisten
eläinsuojeluaktiivien kanssa. Tuemme yhteistyötarhojamme katueläinten steriloinneissa, ruuan
hankinnassa, lääkinnällisissä toimenpiteissä sekä adoptoinneissa. Pyrimme myös edistämään eläinten
hyvinvointia ja paikallisväestön asenteiden muuttamista hylättyjä ja hädänalaisia eläimiä kohtaan.


Toiminta vuonna 2020

Adoptiotoiminta
Onnentassut ry:n yksi keskeinen auttamismuoto on kodittomien kotieläinten adoptiotoiminta.
Yhdistyksemme on ilmoittautunut ammattimaiseksi eläinten välittäjäksi ja on rekisteröity Ruokaviraston
ylläpitämään eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Eläinten siirroissa Suomeen käytämme EU-maiden
välisen sisämarkkinakaupan TRACES-järjestelmää.

Onnentassut ry on keväällä 2019 hyväksytty Responsible Rescue -kriteerit täyttäväksi toimijaksi.
Yhdistyksemme on täten sitoutunut noudattamaan eläinten tuonnissa suomalaisten rescueyhdistysten
luomia yhteisiä toimintaperiaatteita ja toimimaan vastuullisesti.
Vuonna 2020 yhdistyksemme maahantoi yhteensä 72 koiraa ja yhden kissan. Yhdistyksen maahantuomat
adoptioeläimet tuodaan Suomeen viranomaissäännösten mukaisesti. Eläimet tulevat rokotettuina,
loishäädettyinä, tautitestattuina, steriloituina/kastroituina, sirutettuina ja eläimillä on lemmikkieläinpassi.
Suomessa yhdistys rekisteröi eläinten sirut Turvasiru.fi -rekisteriin.

Pyrimme seuraamaan adoptoitujen eläinten kotiutumista ja hyvinvointia niiden Suomeen tulon jälkeen ja
tarjoamaan adoptiokodeille tukea ja opastusta eläintenpidossa. Mikäli adoptiokoti haluaa luopua
adoptoimastaan eläimestä, uuden kodin etsintä tapahtuu yhdistyksemme kautta. Aiemmin tuotujen
eläinten uudelleensijoituksia oli yhteensä neljä kappaletta vuonna 2020.

Osa adoptoitavista eläimistä sijoitetaan kotihoitoon siksi aikaa, kunnes niille valikoidaan adoptiokodit.
Yhdistyksemme kotihoitajat ovat vapaaehtoisia eikä heille makseta kotihoidosta palkkaa. Yhdistys vastaa
kotihoidettavien eläinten mahdollisista lääkintäkuluista siihen asti, kunnes eläimet ovat adoptoitu.

Kesällä 2020 aloitimme eläinten tuonnin Suomeen maanteitse, osin koronapandemian vuoksi. Tätä ennen
eläimet tuotiin Suomeen lentoteitse. Onnentassut ry on maantiekuljetuksissa toiminut yhteistyössä muiden
suomalaisten, Romaniassa toimivien, responsible rescue -kriteerit täyttävien yhdistysten kanssa.
Kuljetuspalvelut on ostettu kahdelta romanialaiselta yritykseltä, joilla on pitkä kokemus
eläintenkuljetuksista: Zuzu Express Transport ja ELI Pet Transport. Kokemukset maantiekuljetuksista ovat
olleet hyviä ja pyrimmekin jatkossa maahantuomaan adoptioeläimet pääsääntöisesti maanteitse.


Avustustoiminta
Onnentassut ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Toimimme vapaaehtoistyöllä eikä kenellekään
toiminnassamme mukanaolevalle makseta palkkaa.

Poliisihallitus on myöntänyt Onnentassut ry:lle toistaiseksi voimassa olevan rahankeräysluvan 19.8.2020.
Lupa kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta (luvan numero: RA/2020/989).
Vuonna 2020 yhdistyksen saamat lahjoitukset olivat 10 459 euroa. Yhdistyksen muu varainhankinta
muodostui huutokaupoista, kirpputorimyynneistä, kannatustuotemyynneistä ja jäsenmaksuista. Näiden
tuotot olivat yhteensä 14 198 euroa.

Yhdistyksemme yhteistyötarhoille Romaniaan kanavoimat avustukset vuonna 2020 olivat yhteensä 22 393
euroa. Lisäksi tarhoille välitettiin kummikoiramaksuja yhteensä 5 205 euroa. Pääasialliset
avustuskohteemme vuonna 2020 olivat Daniela Stoican ylläpitämä GIA-löytöeläinsuoja (Group Initiative for
Animals) Bukarestissa, Cristianan Vlaicun koirasuoja Oltenitassa, Magda Radun MAP-eläinsuoja Giurgiussa
ja Gabriela Triponin eläinten suojakoti Bukarestissa.
Avustukset yhteistyötarhoille on kohdennettu eläinten sterilointeihin, lääkinnällisiin kuluihin, ruokaan ja
loishäätöihin.


Talous
Varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2020 olivat 39 817 euroa ja kulut 63 285 euroa. Kulujäämä oli 23 468
euroa alijäämäinen.

Varainhankinnan tuotot olivat 24 657 euroa ja kulut 1 979 euroa, eli nettona 22 677 euroa.
Varainhankinnan suurimmat tuotot tulolähteittäin olivat huutokaupat 10 683 euroa, saadut lahjoitukset 10
459 euroa ja kirpputorit 2 973 euroa. Tilikauden alijäämä vuonna 2020 oli 791 euroa.


Hallitus ja avustajatiimi
Hallitus:
Erkki Partanen, hallituksen puheenjohtaja
Sine Lanse, hallituksen jäsen
Christa Laurila, hallituksen jäsen
Anu Mäkinen, hallituksen jäsen
Seija Partanen, hallituksen jäsen


Avustajatiimi:
Pauliina Ainasoja
Heli Joensuu
Birgitta Lehtimäki
Helka Nykänen
Nina Peltola
Sari Pykäläinen

Jäsenmaksut vuonna 2020
Varsinainen jäsen / 20 euroa
Kannatusjäsen / 20 euro